VEKTOROVÁ GRAFIKA PRAKTICKÁ ČÁST

Poznejte k čemu je vhodná vektorová grafika.
Seznamte se s různými online a offline vektorovými editory.
Vytvořte si vlastní vektorové práce.
ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

ÚVOD DO VEKTOROVÉ GRAFIKY

rep.png, 9,2kB

PŘIPOMENUTÍ

Vektorová grafika je jedním ze dvou hlavních způsobů práce s 2D obrázky a textem v počítači. Narozdíl od rastrové grafiky (obrázek složen z pixelů), vektorová grafika využívá k tvorbě obrázků přesně definované geometrické útvary - body, přímky, mnohoúhelníky a především křivky, jimiž je možné jednoduše popsat jakýkoliv tvar.


Výhody a nevýhody

  Výhody:
 • libovolná transformace
 • práce s každým objektem zvlášť
 • objem dat souboru
  Nevýhody:
 • náročnost tvorby
 • nižší realističnost obrázku
 • horší možnosti práce s barvou

Formáty

  Nativní:
 • AI (Adobe Illustrator)
 • CDR (Corel Draw)
 • ZMF (Zoner Media Files)
 • atd.
  Vhodné pro přenos:
 • SVG (Scalable Vector Graphics)
 • EPS (Encapsulated PostScript)
 • PDF (Portable Document Format)
 • atd.

Využití

  Nejčastější využití:
 • Všude tam, kde chceme mít ostré hrany. Například:
 • technické výkresy,
 • mapy,
 • diagramy, schémata, grafy,
 • počítačová sazba, tiskoviny
 • piktogramy, ornamenty,
 • plakáty,
 • loga,
 • vizitky,
 • počítačové animace,
 • bannery ,
 • atd.
edit.png, 9,2kB

EDITORY

Vektorové grafické editory jsou programy, ve kterých vytváříme nebo upravujeme vektorové obrázky, popřípadě vektorizujeme rastrové obrázky.

Nejrozšířenější komerční editory:

Free editory, se kterými budeme pracovat:

Free online editory, se kterými budeme pracovat:

Některé další vektorové editory:

Alternativa od roku 2020:

Pracovní plocha editorů

Pracovní plocha většiny editorů si je velmi podobná. Pojďme si přiblížit obecné rozvržení prvků na ploše většiny programů.

AI

Adobe Illustrator

ZC

Zoner Callisto 5

INK

Inkscape

UI

YouiDraw

VP

Vector Paint - SVG editor

Využívejte možnost vodících linek (vodítek) skrytých v pravítku a zobrazení sítě.
Pomohou vám v práci s objekty i samotnou kompozicí.

Dobrá rada nad zlato.

Vodící linky (Guides)

Vodící linka se chová jako magnet. Přitahuje a tím zarovnává objekty v bezprostřední blízkosti.
Přesuňte kurzor nad pravítko.
Naklikněte pravítko a přidržením LT myši přesuňte vodící linku na požadovanou pozici na plochu.
Odstarnění linky: Označení linky a stisknutím Delete nebo v některých editorech přetažením linky zpět nad pravítko.
Přesné nastavení: PT myši na pravítku vyvolá menu, ve kterém můžeme nastavit přesnou polohu linky. (Neplatí v Inkscape. Zde je menu vyvoláno poklikáním na linku.)

ČAS: 4 MINUTY
POSTUP: Spusťte si Zoner Callisto. Zkuste si vkládat a odebírat vodorovné (horizontalní) i svislé (vertikální) linky. Nastavte si 3 vodorovné a 3 svislé linky, které rozdělí pracovní plochu na tři třetiny.

NÁSTROJE VEKTOROVÝCH EDITORŮ

Podle zvoleného nástroje se v editorech mění také kurzor myši. Tato změna slouží k ujasnění toho, co se po kliknutí vykoná a tedy pro zpřehlednění a lepší orientaci.
Hlídejte si tvar kurzoru, který vám napovídá.

Dobrá rada nad zlato.

Používejte klávesy Ctrl , Shift , Alt . Při práci v grafických programech se bez nich téměř neobejdete.
V nápovědě programů můžete nalézt různé pracovní postupy, při kterých se využívají.

Dobrá rada nad zlato.

Nástroje, které mají v pravé dolní části trojúhelníček, v sobě skrývají další příbuzné nástroje.
Pro jejich zobrazení stačí na nástroji s trojúhelníčkem přidržet levé tlačítko myši.

ikona-rozbalit
Dobrá rada nad zlato.
Pohled (Zoom)
ikona-vyber

Pohled na dokument - přibížení, oddálení pohledu

Editor Přiblížení Oddálení Jiné varianty Rychlá změna
Callisto nebo + nebo - Ctrl + kolečko myši + Shift =
Inkscape nebo + nebo - Ctrl + kolečko myši + Shift =
YouiDraw + Alt = nene

Kromě lupy disponuje Callisto a Inkscape také dalšími možnostmi změny pohledu. Například pohled na celou stránku nebo označený objekt. Velmi rychlé přiblížení: a označení části, kterou chceme přiblížit, pomocí přidržení LT myši.

ČAS: 3 MINUTY
POSTUP: Spusťte si editor. V něm se pokuste najít nástroj pro přiblížení/oddálení pohledu.

Výběr (Selection)
ikona-vyber

Barva šipky se v editorech může lišit. Obvykle je bílá nebo černá.
Nástoj je určen primárně k výběru - označení objektu nebo více objektů najednou. Dále je možné pomocí nástroje objekty posouvat, otáčet, měnit jejich velikost (tvar).
Všechny čtyři možnosti lze v některých editorech nastavit také v dialogovém okně transformace.

Úprava křivek, tvarování objektů (Points selection)
ikona-vyber

Nástroj je určen k tvarování vložených objektů na úrovni kotevních bodů.
Označení více kotevních bodů: Shift + LT myši
Nástroj mívá další alternativní nástroje pro práci s kotevními body, např. přidat/odebrat kotevní bod, napojení/rozdělení křivky, aj.

Tvary (Shapes)
ikona-tvary

Nástoj je určen vytváření geometrických tvarů. Základními bývá obdélník (čtverec), elipsa (kruh) a n-úhelník, popřípadě hvězda.
Tvar je možné umístit na pracovní plochu přidržením LT a tahem myši po ploše.
V některých editorech také kliknutím myši, po kterém se otevře dialogové okno pro nastavení parametrů tvaru.
Nástroj mívá také další alternativní nástroje pro práci s tvarem.

Tužka (Pencil)
ikona-tuzka

Nástoj umožňuje kreslit otevřené i uzavřené cesty podobně jako tužkou na papíře.
Jednotlivé kotevní body se umísťují na cestě automaticky (polohu bodů neurčujeme).
Můžete je ale upravit, jakmile cestu dokončíte.

Pero (Pen)
ikona-pero

Umožňuje kreslit otevřené i uzavřené cesty pomocí jednotlivých kotevních bodů (přesně opačně než nástroj tužka).
Nejjednodušší cesta, kterou můžete nástrojem Pero nakreslit, je rovná čára.
Vytvoříte ji tak, že kliknutím (vybraný nástroj Pero) umístíte dva kotevní body.
Křivku vytvoříte přidáním kotevního bodu v místě, kde se mění směr křivky a tažením za směrové úsečky křivku vytvarujete.
Nástroj mívá také další alternativní nástroje pro práci s tvarem.

Úpravy křivek budou snadnější (rychlejší vykreslování i tisk), jestliže budou obsahovat menší počet kotevních bodů.
Velký počet bodů téměř znemožňuje hladkost křivky - vznikají nechtěné hrboly.

Dobrá rada nad zlato.
Text
ikona-text

Text se ve vektorovém editoru chová jako objekt.
Vpisuje se do textového rámu.
Text na cestě (křivce) je speciální možnost, kdy se text nevypisuje standardně na řádky, ale na zvolenou křivku či objekt.
Text můžeme editovat stejným způsobem jako v textovém editoru - vybírat font, velikost, barvu, řez, zarovnání aj.
Text můžeme převést na křivky a dále upravovat jako objekt.

Kapátko (Color Picker)
ikona-kapatko

Nástroj přímo spolupracuje s Výběrem barvy, ale funguje i samostatně.
Funguje tak, že kliknete na nějaké místo na pracovní ploše a Kapátko nabere barvu vybraného bodu.

POSTUPY TVORBY

Může se stát, že například vámi zvolený program nebude podporovat určité formáty, proto...
... před zahájením práce si ve zvoleném programu zjistěte, zda je možné práci uložit/exportovat ve formátu, který vám vyhovuje.

Dobrá rada nad zlato.

Při práci s objekty se stává, že nedojde k výběru objektu a zdá se, že program nereaguje.
PŘI EDITACI OBJEKTŮ JE NUTNÉ MÍT TYTO OBJEKTY OZNAČENÉ (VYBRANÉ).

Dobrá rada nad zlato.

Pokud se vám něco nepovede, nevadí. Na rozdíl od skutečného kreslení zde existuje varianta vrácení změn po krocích.
V grafických programech existuje možnost vracet provedené úkony zpět a nebo se posouvat vpřed nebo v menu programu ÚPRAVY (Edit) - ZPĚT/ZNOVU (Undo/Redo).

Dobrá rada nad zlato.
vkladani

Vkládání objektů

V panelu nástrojů si vybereme objekt.

 • na pracovní ploše přidržíme LT myši a tažením objekt vložíme
 • kliknutím LT myši na pracovní ploše vyvoláme dialogové okno s parametry objektu. Parametry nastavíme a volbu potvrdíme. (tuto možnost nemají všechny programy)

Kruh a čtverec
během tažení myši přidržujeme Shift. V Inkscape a Callistu Ctrl.

ČAS: 5 MINUT
POSTUP:
Otevřete si Callisto nebo Inkscape. V editorech se pokuste vložit čtverec, kruh, obdélník a elipsu v tomto pořadí.
Práci neukládejte, ale programy nezavírejte. S objekty budeme dále pracovat.

vyber

Výběr objektu

Provedeme kliknutím LT myši na objekt. (na obrys, pokud objekt nemá výplň) Vybraný objekt poznáme podle osmi úchopových bodů kolem objektu.
Výběru se zbavíme odkliknutím LT myši do prázdného místa pracovní plochy.


Výběr více objektů najednou

 • přidržíme Shift a klikáním LT myši označíme libovolné objekty
 • přidržíme LT myši a tažením označníme oblast, kde se objekty nacházejí
 • Ctrl + A označí všechny vložené objekty

ČAS: 3 MINUTY
POSTUP:
Postupně, pomocí Shift označte čtverec, obdélník, kruh a elipsu.
Vyzkoušejte si také označení objektů tahem myši a klávesovou zkratkou Ctrl + A.
Práci opět neukládejte a nemažte.

vymaz

Odstranění objektu

Vybereme objekt či objekty, které se chystáme odstranit a stiskneme Delete.

ČAS: 3 MINUTY
POSTUP:
Najděte co možná nerychlejší způsob, jak smazat čtverec a elipsu, obdélník ani kruh nemažte.
Pokud se povedlo, vraťte změny (odstranění objektů) zpět.
ZPĚT: Úpravy (Edit) - Zpět (Undo) nebo klávesová zkratka Ctrl + Z, kterou je více než vhodné si zapamatovat.
Práci opět neukládejte a nemažte.

posun

Posunutí objektu

LT myši a tažením posunout objekt na požadovanou pozici. Nezapomeňte objekt nejprve vybrat.
Pomocí kurzorových šipek na klávesnici.

ČAS: 2 MINUTY
POSTUP:
Posuňte všechny čtyři objekty ve všech čtyřech editorech do pomocné oblasti mimo kreslící plátno.
Vyzkoušejte si posun pomocí tahu myši i kurzorových šipek.
Byly by objekty po uložení ve výsledném obrázku vidět?
Práci opět neukládejte a nemažte.

velikost

Změna velikosti objektu

Velikost objektů je možné měnit pomocí osmi krajních úchopových bodů (ang. handles) .


Zachování šířky a výšky
Při potažení rohového bodu myší podržíme Shift .
Naopak Callisto si poměr stran zachovává. Pokud tedy potřebujeme změnit poměr stran, přidržíme při potažení Ctrl.

velikost1

Rohové body - měníme výšku i šířku objektu zároveň

velikost2

Levý a pravý bod - měníme šířku objektu

velikost3

Horní a dolní bod - měníme výšku objektu

ČAS: 15 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Vyberte si jeden editor a vraťte objekty na kreslící plátno, změňte jejich velikosti a posuňte takto:

u8
Dejte pozor na proporce čtverce a kruhu. Dbejte na přesnost - využívejte zoom.
Práci uložte na Google Disk jako jmeno_U8.svg .
Editor nezavírejte a ani práci opět nemažte.

rotace

Otáčení objektu

Poklikáme na objekt a uchopením rohových bodů otáčíme.
Při rotaci objektů je důležitá osa otáčení , podle které objekt rotuje. Můžeme ji nastavit, a to i mimo objekt.

ČAS: 5 MINUT
POSTUP:
1. Vycházíme ze zarovnaných objektů se změněnou velikostí. Vyberte si jeden editor a v něm otočte pouze ctverec a obdélník podle obrázku níže.

u9

2. Vycházíme z předchozích prací. Vyberte si editor, ve kterém posuňte objekty na kreslící plátno. Následně přesuňte osu otáčení na libovolnou jinou pozici než je střed objektu a objekt otočte jak je libo.
Práci neukládejte, editory nezavírejte.

kopirovat

Kopírování objektů

Postup:
Vybereme zvolený objekt a do objektu klikneme PT myši. Z menu vybereme volbu Kopírovat (Copy).
Zrušíme výběr (abychom věděli, kde se objeví vložený objekt).
Stiskneme PT myši a vyberem volbu Vložit (Paste).

Vybereme zvolený objekt a stiskneme klávesovou kombinaci Ctrl + C. Kopii pak vložíme kombinací kláves Ctrl + V.

ČAS: 10 MINUT
POSTUP:
Otevřete Zoner Callisto. Pokud je potřeba, smažte všechny objekty. Vložte objekty hvězda, čtverec a kružnice. Hvězdu 1x zkopírujte.
1. Čtverec zkopírujeme trochu jiným způsobem - vícenásobným kopírováním . Nastavte hodnoty tak, abyste vytvořili 10 kopií (5 x 2), vzdálených 30 mm od sebe.

transform

Přesná nastavení - Transformace (Transform)

Změnu pozice, velikosti nebo rotace sice umíme, ale jen nepřesně "podle oka". Grafické editory dokáží tyto transformace nastavit přesně - nastavením parametrů objektu.
Nastavení najdeme buď v dokovací paletě Transformace, nebo ve standardním panelu nástrojů (pod menu).

Nastavení pozice

pozice1

Hodnota x je horizontální (vodorovná), y je vertikální (svislá). Levý horní roh pracovní plochy mývá parametry x: 0 a y: 0 .

Nastavení velikosti

velikost11

Nastavená hodnota Š (W) označuje šířku objektu, V (H) výšku objektu.

Nastavení rotace

rotace11

Velikost úhlu otočení můžeme nastavit i v záporných číslech.

ČAS: 15 MINUT
NÁROČNOST:
STÁHNOUT
POSTUP:
Stáhněte si pracovní soubor T.svg. Dále otevřete soubor ve zvoleném editoru, např. Inkscape.
Důležité: písmenu T změňte šířku na 107 px a výšku na 67 px.
Písmeno kopírujte, otočte a posuňte tak, abyste docílili obrazce totožného finálnímu obrázku. V Inkscape vyvoláte panel Transformace klávesovou kombinací
Ctrl + Shift + M, popřípadě v menu Objekt > Transformace...

tstar

Finální obrázek - logo Tribal wear

Ostatní nechám na vás.
Práci uložte na drive jako jmeno_T.svg.

ikona-text

Barvy (Colors)

V editorech vybíráme barvu výplně (fill) a tahu (line/stroke) - barva pera, obrys objektu.
Barva se dá navolit ve více barevných modelech - RGB, CMYK, HSL nebo HSB a nebo zápisem barvy hexadecimálně (například: #AA00FF).

Barvy objektů
Objekt můžeme vybarvit dvojím způsobem:
označením objektu a následně zvolením barvy
zvolením barvy a následně přetáhnutím barvy na objekt

Ukázky výběru barvy ve vektorových editorech

cai

Výběr barev Illustrátor

cdp

Výběr barev Serif DrawPlus

czc

Výběr barev Zoner Callisto

cink

Výběr barev Inkscape

cjan

Výběr barev Janvas

Tahy a výplně nemusí být jen jednobarevné.

Barevné přechody
Kombinujeme dvě a více barev, včetně jejich průhlednosti.

Průhlednost
Objektům můžeme nastavit různý stupeň průhlednosti (0% - 100%). Ideální je, pokud se objekty vzájemně překrývají. Dalším využitím může být aplikace průhlenosti na jednu nebo více barev v barevném přechodu.

Barva: bez barvy
Možnost bez barvy je ve většině editorů znázorněna bílou úhlopříčně přeškrtnutou barvou nebo průhledností.

ikona-bezBarvy

Pokud chceme pouze obrys objektu, zvolená barva výplně bude bez barvy.
Pro výplň bez obrysů - zvolená barva obrysu bude opět bez barvy.

ČAS: 15 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Otevřete si Zoner Callisto.
Vložte pod sebe těchto pět objektů: čtverec, obdélník, kruh, osmicípou hvězdu a čtyřlístek.
Některé barvy v paletě barev nenaleznete. Existuje možnost přesného zadání, které je mnohem rychlejší než hledání odpovídajících barev v paletě. Vybereme Nástroje v menu a Míchání barev.

Objekt Typ přechodu Barva výplně/přechodu Barva tahu (obrysu) Tloušťka tahu
čtverec jednobarevný RGB: 41/203/243 černá 3 mm
obdélník lineární přechod žlutozelený bez obrysu
kruh kruhový přechod RGB: 121/6/90 a bílá RGB: 109/11/216 0,5 mm
hvězda přizpůsobivý černobílý bez obrysu
čtyřlístek přizpůsobivý RGB: 0/120/0 a RGB: 75/245/75 RGB: 0/255/0 1 mm
Soubor uložte na drive jako jmeno_barvy.zmf.

Obrázek kuličky si můžete uložit a následně otevřít například v DrawPlus.
Zde si postupně odejmětě všechny vybarvené objekty... zkoumejte, z čeho je obrázek vytvořen.
Nemusíte skončit jen u této kuličky.
Pro "pitvání" vektorů jsou výborné kliparty a další internetové vektorové obrázky.

zrcadlo

Tvarování objektu

Již hotový objekt je možné dále upravovat a vytvarovat do jakékoliv podoby.

Postup:
Prvním krokem je výběr nástroje pro úpravu křivek a převedení objektu na křivky (Convert to Curves).

ČAS: 5 MINUT
POSTUP:
Pokuste se v nápovědě programů najít, jak převést objekt na křivky.

Po převedení můžeme přistupovat k jednotlivým kotevním bodům a ty libovolně upravovat:

Přidávat

Poklikáním na křivku.

Odebírat

Označení uzlu a Delete.

Měnit polohu

Tahem myši, kurzorovými šipkami.

Kontextový panel

Vše, co nám možnosti kontextového (alternativního) panelu dovolí.

ČAS: 10 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Pokuste se vložený obdélník vytvarovat podle zadání:


Výběr editoru nechám na vás.
Práci uložte na drive jako jmeno_tvarovani.svg .

zrcadlo

Zrcadlení objektu

Objekt můžeme stranově nebo výškově převrátit - zrcadlit.

zrcadlo11
Zrcadlení často využíváme pro vytvoření osově souměrných tvarů.
zrcadlo111

ČAS: 3 MINUTY
POSTUP:
Otevřete libovolný program. Vytvořte libovolný nesouměrný tvar a vyzkoušejte si zrcadlení objektu. Nalezení ikon zrcadlení je součástí práce.

zarovnat

Zarovnání objektů

Objekty je možné zarovnat. Nezapomeňte, že zarovnávat se budou pouze označené objekty.

zarovnani1

ČAS: 3 MINUTY

POSTUP:
Stáhněte si pracovní obrázek U15.svg. Dále otevřete soubor např. v Inkscape.
Zarovnejte tři jednoduché tvary a vytvořte symbol Relikvií smrti, jak ukazuje výsledek.
Soubor neukladejte.

ČAS: 12 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Otevřete si Zoner Callisto.
Nakreslete síť hrací kostky podle obrázku. Snažte se využít zarovnání a přesného nastavení pozic.


Soubor uložte na drive jako jmeno_kostka.zmf .
Nejprve vytvořte pětku... určitě příjdete na to, proč.

pozice

Pořadí objektů

Objektům nebo skupinám objektů je možné měnit pořadí - měnit jejich "hloubku" vzhledem k ostatním objektům.

ČAS: 20 MINUT
NÁROČNOST:
STÁHNOUT
POSTUP:
Otevřete si Inkscape nebo DrawPlus a stáhněte si pracovní soubor.
Uspořádejte, kopírujte, "zrcadlete", otáčejte, tvarujte pomocné objekty tak, abyste získali tento finální obrázek.


Soubor uložte na drive jako jmeno_Harry.svg .

logicke

Spojování - kombinace objektů

Kombinací dvou objektů docílíme zcela nových tvarů. Opět je potřeba mít objekty označené.

Program Záložka, ve které kombinace najdeme
Zoner Callisto Záložka Objekty Logické operace
Inkscape Záložka Křivka
Serif DrawPlus Záložka Arrange
YouiDraw Ikony v horním menu
Adobe Illustrator Záložka Efekty Cestář

Postup:
Označime si dva objekty, které chceme spojit v jeden a vybereme vhodnou kombinaci.

cestar

Nejpoužívanější kombinace

novytvar

Křivky - kresba nového objektu

Asi jste si všimli, že předdefinovaných objektů v editorech není mnoho. Sice se dají měnit na křivky a dále upravovat, ale často bývá snazší si nový objekt nakreslit celý od začátku.

Křivka je základním prvkem pro tvorbu ve vektorové grafice.
Kotevní i směrové body je možné kdykoliv upravovat - měnit jejich pozici, přidávat/ubírat kotevní body.
Samotnou křivku lze změnit na úsečku a naopak.
Neuzavřenou křivku je možné uzavřít pomocí ikonky DOUZAVŘÍT (Close Curve) pro spojení koncových kotevních bodů v kontextovém menu.

Druhy křivek
1. úsečka
2. jednoduchá křivka
3. složená křivka
4. křivka od ruky

Naučit se pracovat s křivkami je trochu náročnější.
Pomocí křivek vytvoříte jakýkoliv tvar, který vás napadne, takže to určitě stojí za námahu.

Dobrá rada nad zlato.

ČAS: 8 MINUT
NÁSTROJE: Tvary (elipsa, kruhová výseč, hvězda, obdélník, n-úhelník), pero, pořadí objektů
NÁROČNOST:
POSTUP: Vytvořte objekty těchto tvarů:

Práce uložte jako
jmeno_tvary-callisto.zmf , jmeno_tvary-inkscape.svg .

seskup

Seskupení objektů (Group)

Uzavření více objektů do jedné skupiny, takže se budou při manipulaci chovat jako jeden objekt.

Postup:
Označíme dva a více objektů.
Najdeme možnost seskupení (v různých programech různě). U většiny programů funguje klávesová zkratka Ctrl + G.

Opakem seskupení objekt je možnost Rozdělit (Ungroup) .

ČAS: 5 MINUT
POSTUP:
Otevřete libovolný program. Na pracovní plochu si vložte alespoň šest objektů. Libovolné čtyři z nich seskupte.
Nyní vyzkoušejte pohybovat se všemi objekty po ploše, změnit jejich velikost, rotovat.
Soubor neukládejte.

pozice

Práce s textem

Samozřejmostí je úprava písma - typ, řez, velikost, zarovnání, aj. v kontextovém menu.

Odstavcový text (rámcový)
Text se chová jako normální text v textovém editoru.
většinou ikona s písmenem "T"
Text se vpisuje do rámce, který tažením myši vytvoříte nebo výběrem objektu rámec určíte.

Umělecký text
většinou ikona s písmenem "A"
Text se chová jako objekt.
Text se vpisuje na řádek, který tažením myši vytvoříte, popřípadě může být řádkem jakákoliv křivka.

Umístění textu na křivku
Označime oba - text i křivku
menu Text Umístit na křivku
V DrawPlus je tato možnost přímo v kontextovém menu textu Present text Path
Janvas ani YouiDraw tuto možnost nemají.

Převedení textu na křivky
Stejným způsobem jako převedení objektu na křivky. (Tvarování objektu)

ČAS: 10 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Pokuste se upravit text podle obrázku v editoru Zoner Callisto 5.

Práci uložte na drive jako jmeno_text.zmf.

vrstva

Práce s vrstvami (hladinami)

Vrstvy (ang. Layers) ve vektorové grafice nehrají tak významnou roli jako v rastrové, ale přesto stojí za to se s nimi seznámit.
Vrstvy si můžete představit jako průhledné papíry, na které kreslíte a pokládáte je na sebe.
Vrstvy (papíry) můžete: pojmenovat, přidávat, ubírat, zneviditelnit, posouvat nahoru a dolů, uzamknout proti zápisu.

POZOR ... pokud s vrstvami pracujete, musíte si hlídat, v jaké vrstvě právě pracujete.

Ve vektrových ilustracích je vhodné využít spodní vrstvu jako pozadí.

ČAS: 8 MINUT
POSTUP:
V libovolném programu vytvořte 5 vrstev, které přejmenujete poklikáním do vrstvy na 1 až 5.
Do každé vrstvy vložte jeden libovolný objekt. Snažte se, ať je v každé vrstvě jiný tvar jinak barevný. Snažte se, ať se tvary vzájemně překrývají.
Vyzkoušejte si měnit pořadí vrstev a viditelnost vrstev.
Pokud máte jakýkoli problém, zkuste nejprve nápovědu programu.

bitmapa

Vkládání rastrových obrázků

Zoner Callisto, Inkscape, Serif DrawPlus a další jsou vektorové editory, které dokáží pracovat i s rastrovými obrázky.

Postup

Výber Vkládání obrázků (Insert picture) v hlavním panelu nástrojů výběr obrázku kliknutím do plochy (originální velikost) nebo tahem LT myši (volitelná velikost)
nebo
menu Soubor Import výběr obrázku kliknutím do plochy (originální velikost) nebo tahem LT myši (volitelná velikost).

ČAS: 10 MINUT

POSTUP:
Stáhněte si pracovní soubor - obrázek bitmapaProVlozeni.jpg.
V libovolném programu, se kterým se vám pracuje nejlépe, obrázek importujte (vložte).
Dále využijeme předchozí zkušenosti s vrstvami. Vytvořte novou vrstvu a přejmenujte ji na "vektor". Vrstvu s obrázkem přejmenujte na "bitmapa".
Do vrstvy "vektor" vložte objekty, text nebo vytvořte vlastní tvar pomocí křivek.
Pracovní soubor neukládejte.

Napadá vás k jakým účelům se hodí vkládat rastrové obrázky do vektorového editoru?

KOMPLEXNÍ PRÁCE

CÍL: Vytvořit logo firmy ECOTEC podle zadání
NÁSTROJ: objekty, umělecký text, míchání barev
ČAS: 15 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Vytvořte logo podle obrázku níže. U práce s objekty využijte spojování (kombinace).
Dále využijte úprav uměleckého textu.
Použitý font: Segoe UI Light.

  Zachovejte přesné CMYK barvy:
 • šedá: C = 5 %, M = 0 %, Y = 5 %, K = 41 %
 • tmavě zelená: C = 78 %, M = 9 %, Y = 100 %, K = 0 %
 • zelená: C = 62 %, M = 0 %, Y = 100 %, K = 0 %
 • světle zelená: C = 40 %, M = 0 %, Y = 100 %, K = 0 %
Zdrojový soubor uložte na drive jako jmeno_KP1.zmf (.dpp, .svg) podle zvoleného programu.

CÍL: Vytvořit vizitky firmy ECOTEC podle zadání
NÁSTROJ: objekty, umělecký text, míchání barev, průhlednost
ČAS: 20 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Vytvořte pole vizitek vhodné pro tisk na formát papíru A4 (210 mm × 297 mm).
Vizitku vytvořte podle obrázku níže. Využijte zdrojový soubor předchozí práce - loga.
Pole pak vytvořte rozkopírováním hotové vizitky, a to takto: 2 vizitky na šířku, 5 vizitek na výšku.
Rozměry jedné vizitky: 90 mm × 50 mm
Použitý font: Segoe UI Light (černá a šedá). Velikost textu odhadněte.

  Barevný model CMYK:
 • zelená: C = 62 %, M = 0 %, Y = 100 %, K = 0 %
 • šedá: C = 5 %, M = 0 %, Y = 5 %, K = 41 % - šedé barvě nastavte min. 85% průhlednost
Využijte: slučování objektů, spojování (kombinace) objektů, vodící linky pro zarovnání textu nebo samotné zarovnání a rozmístění objektů

Zdrojový soubor uložte na drive jako jmeno_KP2.pdf .

CÍL: Vytvořit dětský obrázek ilustrující fáze Měsíce s popisky.
NÁSTROJ: libovolný
ČAS: 20 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:

Rozměry ilustrace: 210 mm × 50 mm
Fáze vhodně popište
Barevný model RGB
Vše ostatní je na vás.

Zdrojový soubor uložte na drive jako jmeno_KP3.png

CÍL: Vytvořit stylizovanou ilustraci houby podle obrázku Rona Letkemana.
NÁSTROJ: libovolný
ČAS: 30 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Postup ilustruje obrázek níže. Je sice tvořený pro iPad aplikaci Inkpad, ale houbu určitě zvládnete i v některém z námi využívaných programů.
Obrázek uložte a následně vložte do první vrstvy. Vrstvu pojmenujte "zdroj" a postup na obrázku prostudujte.
Přidejte další vstvu. V ní se snažte o co nejpřesnější napodobení houby podle ukázaného postupu.
Na závěr do obrázku připište: "zdroj: digitaldrawer.ca"

Zdrojový soubor uložte na drive jako jmeno_KP4.svg

CÍL: Vlastní práce. Tři nejlepší práce vyhrávají cenu.
NÁSTROJ: libovolný
ČAS: nejméně 2 hodiny
NÁROČNOST:
POSTUP:
Vytvořte vlastní práci ze zvolených témat.
A) Logo, vizitka a potisk na automobil/dodávku nové firmy.
B) Ilustrace do dětské encyklopedie.
C) Plakát (reklamní leták)
D) Jiné, vlastní téma

Zdrojový soubor uložte na drive jako jmeno_KP5.zmf (.dpp, .svg) podle zvoleného programu.