Informace o stanovených hygienických a  protiepidemických pravidlech pro žáky a jejich rodiče


Vzhledem k epidemiologické situaci bude provoz školy od 1. září 2020 probíhat podle následujících pravidel:

 1. K příchodu žáků 1. stupně do hlavní budovy a pohyb v prostoru šaten doporučujeme využít čas 7:50 až 8:00, žáci 2. stupně budou přicházet od 8:00 do 8:10. Ve škole budou žáci povinni dodržovat hygienická opatření (časté mytí rukou, desinfekci, dodržování vhodného odstupu, pohyb jen ve vyhrazených prostorách apod.)
 2. Budeme často větrat a opakovaně desinfikovat kliky, zábradlí, vypínače apod.
 3. Průběžně budeme žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Vybavte, prosím, děti do školy jednorázovými kapesníky v dostatečném množství. Užívání roušek se bude řídit vývojem epidemiologické situace, k 1. 9. nejsou roušky ve školách povinné.
 4. Velice důležitá je především osobní odpovědnost všech osob, a proto vás upozorňujeme, že nelze poslat do školy dítě v případě, že začíná vykazovat jakékoliv byť i mírné příznaky případného nakažlivého onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) v případě zjištění některého z příznaků ve škole, bude dítě okamžitě izolováno a rodiče vyrozuměni o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. Stejně tak vás žádáme, abyste ani vy nevstupovali do školy, pokud některý z příznaků na sobě pociťujete.
 5. Při zahájení školního roku třídní učitel aktualizuje kontakty na zákonné zástupce žáků.  Je nutné, abyste skutečně uvedli kontakty, na kterých budete během vyučování k zastižení!
 6. Škola omezí pohyb zákonných zástupců dětí uvnitř budovy školy. Zákonní zástupci nebudou vpouštěni spolu s dětmi do budovy školy. Pokud budou chtít projednat cokoli s pracovníkem školy, je třeba si předem telefonicky nebo mailem domluvit schůzku a vyčkat na příchod příslušného zaměstnance před školou.
 7. Ve škole nebude možné ponechávat cvičební úbory a přezůvky, vše bude potřeba každý den odnášet, aby mohlo probíhat dezinfikování prostor školy. Doporučujeme rodičům přezůvky pravidelně dezinfikovat a cvičební úbor často prát.
 8. Ve školní jídelně si žáci budou před vstupem důkladně mýt a desinfikovat ruce. V jídelně si nebudou sami brát talíře, příbory, nápoje. Zasedací pořádek bude řídit dozorující pracovník, aby si dle možností žáci jedné třídy sedali k jednomu stolu a dodržovali odstup. Přicházet budou žáci přes umývárnu a odcházet druhým východem. Výdej do jídlonosičů budeme zajišťovat zadním vchodem u kanceláře vedoucí ŠJ od 11:50 do 12:10.
 9. Školní družina bude v provozu od 5:30 do 16:30. Při rozdělování žáků do oddělení bude brán zřetel na jejich zařazení do tříd. Rodiče si budou děti ze ŠD vyzvedávat před budovou.
 10. Placení školských služeb (stravování, školní družina, školní klub, výlety, škola v přírodě apod.) bude probíhat bezhotovostními převody. Pokud to pro rodiče není možné, musí si jiný způsob placení dopředu dohodnout s ekonomkou školy p. Hanzlovou (tel.: 474 333 452).
 11. O aktuálních změnách hygienických a protiepidemických pravidlech budete vyrozuměni na webových stránkách školy, a proto je nutné je pravidelně sledovat.

Uvedené se uskuteční za předpokladu, že KHS, MZd či MŠMT nezmění podmínky a nezhorší se epidemiologická situace.