Vnitřní řád školní jídelny


Chování žáků:

  1. Před vstupem do jídelny si odlož kabát, bundu, aktovku do šatny před jídelnou.
  2. Do jídelny vcházej jen na pokyn dozorujícího pedagoga nebo kuchařky. Chovej se slušně ke všem osobám.
  3. Dodržuj hygienická a společenská pravidla stolování. Nepředbíhej, nemluv hlasitě, dbej, aby po tobě zůstal čistý stůl, …
  4. Použité nádobí odkládej na určené místo.
  5. Úraz nebo nevolnost hlas vedoucí jídelny nebo dozoru.
  6. Technické nebo hygienické závady oznamuj vedoucí jídelny.
  7. Pokud bys v jídelně porušoval pravidla slušného chování, může tě vedoucí jídelny načas ze školního stravování vyloučit. Tví rodiče by na to byli předem upozorněni.
  8. Ke všem osobám se chovej slušně.

Provozní záležitosti:

Platby stravného

Platba stravného z běžného účtu inkasním způsobem zálohově 620,- Kč měsíčně. Ve výjimečných případech je možno hradit stravné v hotovosti v kanceláři ŠJ každé poslední pondělí v měsíci od 6:00 do 9:00 a od 14:00 do 14:30 h.
Vyúčtování se provádí 1x ročně k 20. 7.

Nárok na oběd

Přihlašování a odhlašování obědů:
• den předem do 10 h dopoledne na www.strava.cz
• den předem do 14:30 h pomocí terminálu u v jídelně
• pouze v naléhavých případech den předem do 14:30 h sms na tel. č. 739 623 288
Nárok na oběd mají žáci pouze ve dnech, kdy se účastní vyučování, a první den nepředvídané nepřítomnosti ve škole. Do jídlonosičů je možno dítěti vyzvednout oběd pouze první den nepředvídané nepřítomnosti ve škole. Na další dny je nutno obědy odhlásit.

Výdej obědů

POUZE PO PŘEDLOŽENÍ KARTY VIS.

Čip je doklad, na základě kterého si žák vyzvedne oběd. Bez čipu, karty nebudou obědy vydány.

Výdej obědů do 14:00 hod.

podle časového harmonogramu:

základní škola ZŠ a MŠ při nemocnici
12:05 – 12:35 h 11:40 – 12:05 h
12:55 – 13:25 h 12:35 – 12:55 h
13:45 – 14:00 h 13:25 – 13:45 h

Do „jídlonosičů“ pouze první den nepředvídané nepřítomnosti žáka ve škole.

Jídelní lístky jsou na nástěnkách v jídelně, družině, přízemí hlavní budovy, na www.strava.cz i na webových stránkách školy pod záložkou Jídelna.