Školní řád


Školní řád = pravidla chování a jednání žáků ve škole

V odpovědích ředitelky školy na otázky žáků najdeš pravidla platná pro naši školu.


 Školní řád

1. Jak se mám ve škole chovat?

„Sluníčkově.“ Nezapomínej si doma úsměv.
Buď dobrým kamarádem a chovej se slušně ke všem osobám.

2. Co je mou hlavní povinností?

Chodit do školy, účastnit se vyučování podle rozvrhu, dodržovat náš školní řád a chovat se slušně ke všem zaměstnancům školy a případně ke všem návštěvám.

3. Jak mám do školy chodit oblečen?
Do školy přicházej čistě a vhodně oblečený a upravený. Nezapomeň si přezůvky, aby nedošlo zbytečně k úrazu a nebyla ti zima. Na kulturní akce školy se snaž obléci společensky. Na hodiny tělesné výchovy se převlékni do sportovního oblečení a obuvi. Na pracovní činnosti i laboratorní práce si připrav pracovní oděv a vhodnou obuv tak, jak ti poradí vyučující na první společné hodině.

4. Co když mám pocit, že se mi děje něco nespravedlivého?

Myslíš-li si, že ti někdo ubližuje, ohrožuje tě, je k tobě nespravedlivý, popovídej si o tom se svým třídním učitelem nebo výchovnou poradkyní (paní učitelkou Mihalovovou) nebo s metodičkou prevence (paní učitelkou Sukovičovou). Mohou ti pomoci i při řešení problému s drogami nebo jinými návykovými látkami. K jakémukoli vzkazu, připomínce, stížnosti můžeš použít schránku důvěry, ke které mám klíč pouze já a paní učitelka Mihalovová. Podobná schránka je i v družině.

5. Co všechno mám dělat v průběhu vyučovacího dne?

Škola se otevírá 20 minut před začátkem vyučování. Přijď nejpozději v 8.10 h. Pokud se zdržíš u lékaře apod., zazvoň u vchodu. Na odpolední vyučování čekej na vyučujícího před budovou školy. Pokud potřebuješ strávit přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve škole, domluv se o tom předem s vyučujícím odpoledního vyučování. U šaten se přezuj, boty a bundu odlož v šatně. Boty i přezůvky bys měl mít podepsané. Přezůvky nos denně domů. Po zvonění na vyučování bys již měl sedět na svém místě a mít připraveny všechny pomůcky na hodinu podle rozvrhu včetně žákovské knížky. Mobil měj ztlumený a uložený v tašce. Ve škole nařizuji přísný zákaz pořizování jakýchkoli záznamů. Výjimku může udělit pouze učitel, který na tebe v danou chvíli dohlíží. Při příchodu učitele do třídy a před odchodem jej pozdrav postavením se. Na začátku hodiny se omluv vyučujícímu, pokud nejsi řádně připraven. Při tělocviku cvič ve vhodném úboru a sportovní obuvi. Hodinky, řetízky, mobil odlož před hodinou do kabinetu a po hodině si vše vyzvedni. V hodinách pracovních činností používej pracovní oděv a obuv. Při vyučování pracuj, jak nejlépe umíš. Přestávky využij k občerstvení, dojdi si na WC, připrav si věci na vyučování. Je-li dovoleno jít o velké přestávce ven, můžeš se pohybovat pouze před školou, na hřišti Paprsek a v altánu Jitřenka. Vstupovat do cizích tříd v době přestávek nesmíš. Dodržuj pořádek, buď čistotný, řiď se pravidly školy pro třídění odpadu. Žákovskou knížku nenechávej ve škole. Jednou za dva týdny ji dávej podepsat rodičům. Tvé známky mají rodiče k dispozici elektronicky v Bakalářích. Pokud k ní nemají přístup, mohou požádat třídního učitele o výpis.

6. Kdo určuje služby a co má která služba na starosti?

Služby určuje třídní učitel a zapisuje je do třídní knihy.
Třídní služba připravuje pomůcky podle pokynů učitele, myje tabuli, stará se o dostatečné množství křídy, dbá na pořádek ve třídě, na začátku hodiny hlásí nepřítomnost spolužáků, přenáší TK aj. Pokud nepřijde vyučující do pěti minut po zazvonění do třídy, oznámí to tato služba v kanceláři. Šatnová služba pět minut před začátkem vyučování přijde do šatny uklidit (hlavně srovnat boty). Služba v jídelně dbá na řádně uložené věci v šatně před jídelnou.

7. Co když ve škole chybím? Jak je to s omluvenkami?

Chodit do školy je tvou základní povinností, proto musíme nejen přesně rozlišovat, kdy se jedná o zameškané hodiny omluvené a neomluvené, ale i přesně stanovit, jak v kterém případě postupovat. Při nepřítomnosti z důvodů předem známých je třeba, aby tví rodiče požádali třídního učitele o tvé uvolnění z vyučování. Při nepřítomnosti z důvodů předem neznámých je třeba, aby tví rodiče sdělili třídnímu učiteli důvod nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku tvé nepřítomnosti ve škole.
V obou případech je nutné, abys v den příchodu do školy předložil třídnímu učiteli žákovskou knížku (notýsek) s omluvenkou od rodičů. Velmi nepříjemné by bylo, kdybys výše uvedená pravidla nesplnil. Potom by se jednalo o neomluvené hodiny. Do součtu 10 neomluvených hodin by to musel třídní učitel projednat s tvými rodiči a ty bys dostal důtku třídního učitele, nebo i ředitele. Pokud by ses neomluvené absence dopustil znovu, jednalo by se o závažné porušení a ty už bys dostal dvojku nebo trojku z chování. Při počtu nad 10 neomluvených hodin by s tvými rodiči už nejednal jen třídní učitel, ale i ředitelka a výchovný poradce. Dokonce by se mohlo stát (při počtu více než 25 h), že bychom museli poslat oznámení o tvém záškoláctví na obecní úřad. Úplně nejhorší by bylo, kdybys i potom zanedbával školní docházku, protože pak už by to řešila Policie ČR.

8. Co se stane, když něco poškodím nebo rozbiji?

S učebnicemi, školními potřebami a vůbec se vším, co patří do školy, zacházej šetrně a hospodárně. Pokud něco úmyslně poškodíš, budou muset tví rodiče zajistit, aby byla závada (škoda) odstraněna. Bližší informace ti dá třídní učitel.

9. A co když se mi něco ztratí?

Ztrátu věcí souvisejících se školou, ztrátu oblečení musíš ještě týž den ohlásit třídnímu učiteli. Ten provede šetření, případně vyplní s rodiči oznámení o ztrátě pro pojišťovnu. Na jiné než výše uvedené věci se školní pojištění nevztahuje, proto nenos do školy cenné předměty a větší částky peněz.

10. Co mám dělat, aby se mi ve škole nic nestalo?

Předně se sám chovej tak, abys neohrožoval zdraví své a svých spolužáků. Nenos do školy ostré, nebezpečné, zdraví ohrožující předměty. Přísný zákaz se vztahuje zejména na alkohol, tabákové výrobky, drogy, injekční jehly a stříkačky. Pokud budou takovéto předměty u tebe nalezeny, nejen že ti je třídní učitel vezme, ale navíc o tom poví tvým rodičům.

Ve škole se nesmí užívat žádné návykové látky. Kdybys tento zákaz porušil, oznámili bychom to nejen tvým rodičům, ale v případě OPL (omamných a psychotropních látek) i na městský úřad (odbor sociál. věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí) a policii. Navíc distribuce a šíření OPL je trestný čin a škola je povinna takový trestný čin (nebo jen podezření na něj) hlásit policii. Při zjištění nežádoucích jevů, jako je držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, šikana, kyberšikana, alkohol, vandalismus, brutalita, rasismus atd. najdeš návod jak postupovat ve Školní preventivní strategii, jejíž výtisk je v polici na hlavní chodbě i na webových stránkách školy. V učebnách nesahej bez dohledu vyučujícího na elektrické přístroje, plynové kohouty, nemanipuluj s ohněm, neotvírej velká okna (lze větrat jen ventilačkami), nesedej na parapet, nebouchej dveřmi. V době vyučování neopouštěj školu, ani neotevírej dveře cizím osobám. Třídní učitel tě může v době vyučování pustit ze školy jen na písemné požádání rodičů, nebo když si pro tebe rodič osobně přijde. Po vyučování se zbytečně v areálu školy nezdržuj. Po vyučování smíš ve škole zůstat pouze pod dohledem některého ze zaměstnanců.

Velmi důležité je, aby tví rodiče informovali třídního učitele o všech záležitostech (zejména zdravotních obtížích), které by mohly mít vliv na tvou bezpečnost.

11. Jak se mám zachovat, když se mně nebo spolužákovi stane ve škole úraz?

Na nic nečekej a ohlas to učiteli, který tam má dozor. Ten poskytne první pomoc, a bude-li to potřeba, zajistí zraněnému doprovod k lékaři. Je nutné vzít s sebou k lékaři žákovskou knížku, protože tam je od rodičů zapsané rodné číslo a zdravotní pojišťovna. Lékař napíše po ošetření lékařskou zprávu, kterou si třídní učitel okopíruje a hned vrátí zraněnému nebo jeho rodičům. Učitel, který na tebe dohlížel v době, kdy se ti úraz stal, bude tvé rodiče ještě týž den informovat.

Vždy se ale chovej tak, abys nikomu úraz nezpůsobil. Pokud někomu úmyslně ublížíš a způsobíš mu újmu na zdraví, budou muset tví rodiče zajistit odpovídající náhradu.

12. Na oběd se většinou těším, ale jsou jídla, která nemám rád. Musím vždycky všechno sníst?

Samozřejmě, že nemusíš. Nikdo tě k tomu nebude nutit.

13. Platí i v jídelně školní řád?

Ano, ale já si myslím, že všechno je tak samozřejmé, že to ani jako povinnost nebudeš brát.

Určitě bys nešel jíst se špinavýma rukama. V šatně se můžeš umýt.

Určitě by ti vadilo, kdyby tě někdo při čekání na oběd předbíhal, tak to ani ty neděláš.

Určitě se chceš najíst v klidu, proto ani ty svým hlukem nerušíš okolí.

Určitě by ti bylo nepříjemné sednout si ke špinavému stolu, tedy i ty dbáš na to, aby po tobě zůstal čistý stůl.

Pokud bys přesto v jídelně soustavně porušoval pravidla slušného chování, může tě vedoucí jídelny na čas ze školního stravování vyloučit. Tví rodiče by na to byli předem upozorněni.

Za zvláštní upozornění stojí toto:

Na oběd máš nárok jen v den, kdy jsi ve škole nebo na školní akci. V první den nemoci vydají paní kuchařky rodičům tvůj oběd do kastrůlku, ale na další den už je třeba oběd odhlásit.

Řád školní jídelny najdeš na nástěnce v jídelně nebo zde a navíc tě s ním třídní učitel seznámí na začátku školního roku společně se školní řádem.

14. A ve školní družině?

Být kamarádem a slušným žákem určitě nebude pro tebe problém ani v družině. Přezouvat se, uklízet hračky na své místo, ze školy do družiny, ale potom i do jídelny chodit společně s paní vychovatelkou,neopouštět bez jejího vědomí třídu, poslouchat službu, to by také mělo být pro tebe samozřejmostí. Některé rady, které jsem dávala pro chování ve škole, platí i pro družinu, jenom roli učitelů plní vychovatelky (bod 7, 8, 9, 10).

Za zvláštní upozornění stojí toto:

Potřebuješ-li odejít domů jinak než obvykle, přines to písemně potvrzené od rodičů.

Znění řádu školní družiny

15. Co by se stalo, kdybych porušoval Školní řád?

Asi tu otázku nemyslíš vážně a jen mě zkoušíš, ale já Ti na ni stejně odpovím.

Školní řád, řád školní družiny i jídelny je pro Tebe něco jako zákon a při porušení povinností stanovených v tomto řádu se nevyhneš nepříjemným opatřením.

Mohl bys dostat:

napomenutí třídního učitele    za méně závažné porušení školního řádu

důtku třídního učitele              za opakované méně závažné porušování školního řádu

nebo za závažnější jednorázové porušení školního řádu (např. vyrušování, opakované neplnění školních povinností, …)

důtku ředitele školy                za hrubé porušení našeho školního řádu (např. hrubé slovní útoky, fyzické napadení, …)

To, o čem jsem mluvila teď, moc sluníčkové není, a proto nepředpokládám, že by se někdo z naší Sluníčkové školy nechoval sluníčkově.