Vnitřní řád školní družiny


Vnitřní řád školní družiny

1. Provozní doba od 5,30 h do začátku vyučování a od skončení vyučování do 16,30.

2. Umístění 2. poschodí pavilonu jídelny a družiny.

  • užívané místnosti: herna, klubovna
  • další prostory: tělocvična, kuchyňka, hřiště

3. Platby za pobyt podle Obecně závazné směrnice č. 1 Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov o úplatě za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině.

Platbu proveďte vždy do 20. dne předcházejícího měsíce.

4. Způsob přihlášení, odhlášení, vyloučení

  • přihlášení: vyplnění zápisního lístku a jeho odevzdání vychovatelce
  • odhlášení: písemná zpráva rodičů do notýsku, žákovské knížky
  • vyloučení:

a) při závažném porušení Řádu školy ( části o družině) žákem budou rodiče písemně vychovatelkou upozorněni na možnost vyloučení žáka z družiny

b) při opakovaném porušení tohoto řádu podá vychovatelka ředitelce školy návrh na vyloučení

c) ředitelka školy po prošetření případu návrh posoudí a rozhodne

5. Docházka dětí do družiny

a) Vychází ze zápisního lístku, kde je uvedena nejen doba příchodu a odchodu, ale i kdo dítě z družiny vyzvedává.

b) Je nutné, aby rodiče jakoukoli změnu docházky zapsali předem dítěti do notýsku.

(Např. 8.9.05 pusťte Janičku Novákovou ve 13 h samotnou domů.)

Nelze vyřizovat telefonem.

c) Pokud dítě chybí ve škole, není třeba nepřítomnost v družině omlouvat.

d) Při nevyzvednutí žáka do uzavírací doby budou rodiče telefonicky vyzváni, aby se pro žáka urychleně dostavili.

e) V době ředitelského volna je možné do družiny umístit žáka, který tam není přihlášen, ale jen po dobu danou školním vyučováním a na základě písemné žádosti rodičů.

6. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

a) Do doby příchodu žáka do ranní družiny a od jeho odchodu z odpolední družiny za  něho odpovídají rodiče.

Od příchodu žáka do ranní družiny do začátku první přestávky před vyučováním a od skončení vyučování do odchodu žáka z družiny za něho nesou odpovědnost vychovatelky.

b) Pro bezpečnost a ochranu dětí platí stejné pokyny jako ve Školním řádu.

7. Spojování oddělení

V době nepřítomnosti některé z vychovatelek lze mimo pravidelný režim spojit oddělení pouze podle pokynů vedení školy.

8. Zájmové kroužky

V rámci činnosti družiny pracují i zájmové kroužky.

9. Pitný režim

Je zajištěn po celou dobu vychovatelkami ve spolupráci s rodiči.

10. Pravidla kontaktu s rodiči

V době 5,30 h – 8,00 h 12,00 h – 16,00 osobně nebo telefonicky (tel. 474 333 425)

11. Režim dne:

5,30 – 7,50 ranní zaměstnání

7,50 – 8,00 společný odchod do školy

12,00 – 13,00 hygiena

oběd

odpočinková činnost

13,00 – 14,00 odpolední zaměstnání (hudební, výtvarná, pracovní výchova)

14,00 – 15,00 rekreační činnost, pobyt venku

15,00 – 16,30 zájmové kroužky