Pomoc s péčí o děti za nouzového stavu


Vážení rodiče,

naše škola byla po dohodě se zřizovatelem určena hejtmanem Ústeckého kraje k vykonávání péče o děti (od 6 do 10 let) za nouzového stavu, jejichž zákonní zástupci jsou:

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníky ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
– zaměstnanci České pošty, s. p.,
– zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

V pracovních dnech od 6:00 do 16:00 h zajišťují naši pedagogové pomoc s distanční výukou a volnočasové aktivity.

V dopoledních hodinách probíhá distanční výuka dle zadání kmenové školy – pracovní listy, úkoly, případně online výuka v naší počítačové učebně.

V poledne je pro děti připraven oběd ve školní jídelně.

V odpoledních hodinách probíhají volnočasové aktivity, které v případě vhodného počasí probíhají i venku.

Pokud zákonní zástupci vykonávají uvedené profese a potřebují pomoci s péčí o děti ve věku od 6 do 10 let, mohou se přihlásit na mail reditelka-3zs@ktkadan.cz.

Žádáme o sdělení těchto informací:

  • telefonní číslo na zákonného zástupce, na kterém je po celou dobu docházky dítěte do školy k zastižení
  • zaměstnavatel zákonného zástupce
  • jméno, příjmení, datum narození dítěte
  • kmenová škola, ročník
  • informaci, kdo může dítě vyzvedávat
  • případné specifické informace k zdravotnímu stavu, alergie apod., která mají vliv na pobyt žáka

Ozveme se vám zpět a dojednáme přijetí do skupiny.

Mgr. Alena Roubínová